Algemene voorwaarden

Je kan de voorwaarden ook downlmoaden in PDF vorm : KLIK HIER

ALGEMENE VOORWAARDEN –  PHIMI PHOTOGRAPHY

Versie controle : laatst aangepast op 16/10/2021

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand aanvaard door de fotograaf, zijn huidige voorwaarden van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen of alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de fotograaf en de opdrachtgever. Huidige voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden van de opdrachtgever.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. Cybersec Solutions BV (BTW BE0715.704.701), hier onder de commerciële naam ‘Phimi Photography’, hierna genoemd ‘de fotograaf’; 3545 Halen; Winkelbeekplein 15.

1.2. De wederpartij, ook wel opdrachtgever genaamd: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

1.3. Een fotosessie, fotoshoot, fotografie, fotoalbums, fotobox, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

1.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.

1.5. De deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de werkzaamheden of creaties via de fotograaf in opdracht en in naam van de wederpartij.

ARTIKEL 2: PRIJS, OFFERTES EN ANNULERING VAN RESERVATIES

2.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de site en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW.

2.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes met een commercieel karakter kunnen pas als een effectieve opdracht aanschouwd worden indien de opdrachtgever de offerte heeft bevestigd zoals beschreven in artikel 4.3 hier beneden.

2.3. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

2.4. Fotosessies of portfoliosessies met uitzondering van trouwreportages, kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot. Dit voorschot bedraagt € 40,00 en wordt gestort op bankrekeningnummer BE96 7390 1712 0905 van Cybersec Solutions BV, met vermelding van naam en de datum van de fotosessie.

2.5. Trouwreportages kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot. Dit voorschot bedraagt € 250,00 en wordt gestort op bankrekeningnummer BE96 7390 1712 0905 van Cybersec Solutions BV, met vermelding van naam en de datum van de trouwreportage.

2.6. Orderovereenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van op maat gemaakt druk- en printwerk, foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de bevestiging van de fotograaf of door een begin van uitvoering.

2.7. Ingeval van annulering van de opdracht na tot stand komen van de orderovereenkomst door de opdrachtgever, binnen 72 uur van de afgesproken datum van de opdracht, wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden  van de annulering. De opdrachtgever kan wel pogen kosteloos te herboeken zoals beschreven in artikel 7.2.

2.8. Ingeval van reeds bestelde en op maat gemaakt druk- en printwerk of  ander op maat gemaakt materiaal, dient 100% van deze afgesproken levering betaald te worden.

2.9. Vervoerskosten tot 1 uur reistijd zijn inbegrepen in elke opdracht. Reiskosten buiten één uur reistijd binnen België kunnen worden aangerekend aan 50 Euro excl. BTW. Voor opdrachten buiten België wordt een aparte inschatting voor reis- en vervoerskosten aangeleverd.

2.10. Reiskosten noodzakelijk voor opdrachten buiten België worden aangerekend aan kostprijs. De fotograaf zal deze kosten op voorhand inzichtelijk maken of op zijn minst een redelijke inschatting bezorgen.

ARTIKEL 3: TFP / TFCD FOTOSESSIES

3.1. De fotograaf kan zelf beslissen of een fotosessie onder het TFP / TFCD statuut valt. Ook indien de wederpartij voorafgaand een offerte ontvangen heeft. Time for CD (TFCD) of Time for Pictures (TFP) is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder vergoeding. De fotograaf kan dit beslissen indien hij de resultaten van die aard vind dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen. In dit geval zal de fotograaf géén factuur opmaken.

ARTIKEL 4: PLAATSEN VAN DE BESTELLING (AFDRUKKEN – KAARTJES – ANDERE)

4.1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het aanleveren van correcte contact-, bedrijfs- en administratieve gegevens.

4.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

4.3. De opdrachtgever kan een bestelling plaatsen door een offerte te bevestigen binnen de geldigheidstermijn van 30 dagen na aanleveren van de offerte. De bevestiging kan gebeuren, hetzij door tekenen van de offerte, hetzij door goed te keuren via een email reply of te bevestigen via een sociale media chat kanalen (zoals Facebook Chat, Instagram, Whatsapp, Signal, … ).

4.4. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, zodat de opdrachtgever het bedrag kan overmaken op onze bankrekening. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

4.5. Bestellingen worden pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

ARTIKEL 5: BETALINGEN

5.1. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na facturatiedatum. Ingeval van laattijdige betaling, zal zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van dit factuurbedrag, tenzij een grotere schade bewezen wordt. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.

ARTIKEL 6: LEVERING VAN DIENSTEN – ONKOSTEN

6.1. Foto’s worden gratis geleverd in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent.

6.2. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. Indien op de offerte geen specifieke levertermijn is gespecificeerd worden volgende levertermijnen worden in acht genomen:

  • Digitaal opleveren van foto’s na verwerking : 14 dagen na nemen van de foto’s
  • Versturen USB-stick met hoge resolutie bestanden : 20 dagen na nemen van de foto’s
  • Drukwerk zoals afdrukken, fotoboeken of andere : 20 dagen na nemen van de foto’s

6.4. Als u uw bestelling niet ontvangt binnen een maand na betaling van uw bestelling, kan de fotograaf beslissen de verloren zending te reproduceren en/of de foto’s kosteloos opnieuw ontwikkelen, of u de ontwikkeling van de betreffende foto’s en/of de ontwerpkosten terugbetalen.

6.5. Indien een levering aantoonbaar beschadigd toekomt, kan de fotograaf beslissen de beschadigde zending te reproduceren en/of de foto’s kosteloos opnieuw ontwikkelen, of u de ontwikkeling van de betreffende foto’s en/of de ontwerpkosten terugbetalen.

6.6. Ingeval een verzending verloren geraakt door aanleveren van niet-correcte adresgegevens en deze opnieuw ontwikkeld en verstuurd dient te worden, kan de fotograaf beslissen om administratie- en/of verzendkosten, of zelfs volledige reproductiekost ingeval maatwerk, aan te rekenen.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

7.1. Ingeval van overmacht van eender welke partij, zullen beide partijen naar beste vermogen een oplossing proberen zoeken. Indien er na dertig (30) dagen geen oplossing kan worden gevonden, hebben beide partijen de mogelijkheid de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

7.2 Ingeval annulering door de opdrachtgever binnen 72 uur van de afgesproken opdrachtdatum (zoals beschreven in artikel 2.7), is de opdrachtgever geen annulatie-kost verschuldigd indien een nieuwe datum overeen gekomen kan worden met de fotograaf. Indien na 30 dagen na annulering van de opdrachtgever geen nieuwe datum kan gevonden worden, wordt het volledige voorschot aangerekend vermeerderd met de vergoeding voor eventueel reeds verricht werk.

7.3 Ingeval van annulering door de fotograaf vanwege overmacht of ziekte, zal de fotograaf naar beste vermogen een vervanger zoeken, en indien niet mogelijk het eerder geïnde voorschot terug overmaken. In geen geval kan dit een schadeloosstelling groter dan het eerder geïnde voorschot betekenen.

7.4. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

ARTIKEL 8: KWALITEIT VAN HET WERK

8.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

8.2. De fotograaf behoudt het recht om te bepalen welke foto’s in nabewerking de selectie voor levering  halen. De opdrachtgever heeft in geen geval recht op niet-geselecteerde of RAW-formaat bestanden.

8.3. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

8.4. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

8.5. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht te volgen, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

ARTIKEL 9: TOELEVERANCIERS

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen.

9.2. De fotograaf kan te allen tijde een afwijking van levering voorstellen aan de wederpartij wanneer blijkt dat de producten voorzien in de offerte niet meer beschikbaar zijn bij de toeleveranciers. In dat geval zal de fotograaf steeds een evenwaardig product voorstellen aan de wederpartij.

ARTIKEL 10: CORRECTIES – WIJZIGINGEN – KLEURAFWIJKINGEN

10.1. De fotograaf moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige – of grammaticale fouten.

10.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn.

10.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

10.4. De fotograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.

ARTIKEL 11: KLACHTEN

11.1. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het werk, kunt u de fotograaf per email op info@phimi-photography.be informeren.

11.2. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen dertig (30) dagen na de uitvoering of factuurdatum.

11.3. Na een termijn van dertig (30) dagen na de uitvoering of factuurdatum wordt geen protest meer aanvaard.

ARTIKEL 12: AUTEURSRECHT – VERMOGENSRECHT (WET VAN 30 JUNI 1994 INZAKE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN.)

12.1. De wederpartij en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia’s en/of foto’s en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm.

12.2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

12.3. Het model noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

12.4. De wederpartij en/of model ziet tevens af van zijn ter zake geldend ‘recht op beeld’ of ander persoonlijkheidsrecht.

12.5. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 13: RECHT TOT REPRODUCTIE – GEBRUIK VAN DE GELEVERDE FOTO’S

13.1. Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden.

13.2. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.

13.3. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal gepaard te laten gaan met de vermelding: “Philippe Michiels © phimi-photography.be” met melding van het jaar.

ARTIKEL 14: BEWARING VAN DE DIGITALE BESTANDEN

14.1. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 30 dagen na afloop van de sessie bewaard.

14.2. De digitale foto’s en RAW bestanden worden per definitie gedurende een termijn van minimaal zes (6) maanden door de fotograaf in een digitale opslagservice bijgehouden.  De opdrachtgever kan te allen tijde vragen deze opslagservice stop te zetten.

14.3. Bij overmacht situaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. De opdrachtgever wordt na levering altijd geacht eigen back-ups te voorzien.

14.3. De gegevens over de bestelling waarover de fotograaf beschikt, worden bewaard met het oog op de boekhouding gedurende 7 jaar na het jaar waarin de bestelling werd ontvangen.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID

15.1. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.

56.2. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.

15.3. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

16.4. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.

16.5. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. In bepaalde omstandigheden zoals bv. bij verplaatsingen, of bij een hoge waarde van de voorwerpen, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.

16.6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium, zelfs indien de selectie van de afgebeelde persoon door de fotograaf in opdracht van de opdrachtgever werd verricht. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.

16.7. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever

16.8. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

16.9. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x-stralen controle e.d., verlies door luchthaven-, post- of koerierdiensten. Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

ARTIKEL 17: GARANTIE

17.1. Mocht er na het afwerken van het foto-ontwerp een fout in de tekst zijn geslopen die tevens door u verkeerd was doorgegeven dan maken wij het ontwerp opnieuw met een korting van 15 %.

ARTIKEL 18: WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

18.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

ARTIKEL 19: TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

19.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN, AFDELING HASSELT of de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG AFDELING HASSELT bevoegd afhankelijk van de hoedanigheid van de wederpartij.